De gamechanger voor de sport

De sportformateur gaat sport & bewegen duurzaam verankeren op lokaal niveau

De sport kent vele functies en rollen. Er wordt er weer eentje aan toegevoegd; namelijk de SPORTFORMATEUR. Het lijkt wel de politiek aan het worden, die sportsector. En dat is misschien ook wel een beetje zo. In de uitwerking van het landelijke sportakkoord beginnen gemeenten ook hun lokale sportakkoord samen te stellen. Dit lokale sportakkoord, of moeten we gewoon nog steeds zeggen beleidsplannen, moet vooral richting geven aan het sport & bewegen beleid in de gemeente voor de komende jaren. Is dan zo’n sportakkoord oude wijn in nieuwe zakken? Als we niet oppassen wel.

De gemeentelijke beleidsplannen hebben doorgaans vooral een interne scope. Het gaat over voornemens met betrekking tot sportaccommodaties, sportstimulering, sportparticipatie en soms ook nog een beetje verenigingsondersteuning. Deze golden over het algemeen voor vier of meer jaren en de meeste gemeenten stopten met uitvoeren na jaar twee en gingen weer aan de slag op basis van de actualiteit. Is dat slecht? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want als de omstandigheden veranderen dan is het stom om je plan maar stug te blijven uitvoeren omdat we dat vier jaar geleden zo bedacht hebben.

Bij het ontwikkelen van sportakkoorden komt dit misschien ook nog wel eens voor echter de “gamechanger” ligt in de verbinding van sport & bewegen met andere sectoren. Hoe vaak hoor je het niet dat vele maatschappelijke resultaten en/of effecten mede voortkomen vanuit sport en bewegen? Hoe vaak hoor je het niet dat andere sectoren sport & bewegen zouden kunnen versterken? Hoog tijd dat een breed pallet aan lokale partijen zich gaan bezighouden met de vraag hoe sport & bewegen nog meer benut en/of versterkt kan worden. Het sportakkoord bevat daarom niet alleen een lijst met projecten, acties en resultaten die behaald moeten worden. Het is veel meer een werkwijze tussen al die lokale organisaties die veel meer verbonden zijn en daardoor gezamenlijk kunnen inspelen op de situatie die zich voordoet.

De belangrijke rol van de sportformateur is de verbinder tussen de verschillende sectoren en de wereld van sport & bewegen. Hij is geen zender, geen expert, geen ervaringsdeskundige. De sportformateur is een facilitator van de dialoog, de bruggenbouwer tussen verschillende sectoren, verbinder van georganiseerde en anders georganiseerde sport, de inspirator van kansrijke ideeën. Hij is de gids die een breed sport- en maatschappelijk veld bij elkaar brengt en hen stimuleert tot samenwerking en empowerment. Hij is de aanjager van energie die lokaal overal te vinden is maar pas echt waardevol is wanneer gewerkt wordt aan gezamenlijke doelen. Hij stimuleert het met elkaar denken en doen en gebruik maken van elkaars talent. Hij is de procesbegeleider die de aangegeven koers kan expliciteren en de noodzakelijke stappen kan verduidelijken. Hij is neutraal en dienend naar de deelnemers van de verschillende sectoren, maar kan ook putten uit lokale ervaringen. Dit alles vanuit een open verbindende dialoog.

Gelukkig is er ook al praktijkervaring. Een team van sportformateurs faciliteerde de ontwikkeling van het regionale sportakkoord in de Achterhoek, Achterhoek in Beweging 2020-2030. Door middel van één-op-één-gesprekken, mini-symposia en ontmoetingen zijn vele direct en indirect betrokkenen de dialoog aangegaan. De centrale vragen waren: hoe kan sport & bewegen andere sectoren versterken en vice-versa, hoe kunnen andere sectoren sport & bewegen versterken? De open dialoog hierover geeft zoveel inzicht in de het prachtige domein sport & bewegen, maar vooral in de kansen die er liggen om eens en voor altijd sport & bewegen duurzaam te verankeren op lokaal niveau.